Contributie

Prijzen per 1 januari 2024

Inschrijf geld € 10,00

Jeugd 7 t/m 12 jaar € 52,50 per kwartaal
Junioren 13 t/m 17 jaar € 60,00 per kwartaal
Senioren vanaf 18 jaar € 62,50 per kwartaal
Sekwondo ( 1x per week ) € 60,00 per kwartaal

De contributie dient per kwartaal vooraf via de bank te worden voldaan.
U kunt ook de machtiging voor automatische incasso invullen.

Bankrelatie: Rabo bank Tegelen IBAN NL24 RABO 0150 5334 38
ten name van: Taekwondo vereniging Oh Do kwan Venlo ( vermeld duidelijk naam van lid )

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo: 40166632


Als verenigng zijn we aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland ( TBN ).

Ieder lid is verplicht om de bondscontributie te voldoen. Hiervoor zendt de TBN automatisch een acceptgirokaart naar het nieuw aangemelde lid.Na betaling van deze acceptgirokaart ontvangt het lid een ledenpas.

In dit bedrag zit tevens de premie voor de ongevallen-verzekering,zodat U verzekert bent voor eventuele schadelijke gevolgen bij ongevallen tijdens training en wedstrijden.

Taekwondo Bond Nederland
Postbus 4360
2003 EJ Haarlem, Nederland
Bezoekadres: Hendrik Figeeweg 1 G, 2031 BJ Haarlem, Nederland
Telefoon: 023-5428867 / fax: 023-5428869

Openingstijden/tel. bereikbaarheid bondsbureau:
dinsdag 10.00 – 16.00
donderdag 10.00 – 16.00
emailadres: info@taekwondobond.nl

Op onderstaande manier kunt u zich afmelden bij de bond als u geen lid meer bent van Ohdokwan.

Dit dient uzelf te doen !!!

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan alleen via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging of sportschool betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere Taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.