Protocol Privacy borging foto/video beleid

PROTOCOL PRIVACY BORGING FOTO / VIDEO BELEID               PDF VERSIE

Fotoprotocol Oh Do Kwan Venlo

Oh Do Kwan Venlo  hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van en voor
social media zoals facebook.
In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Oh Do Kwan Venlo zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

Oh Do Kwan Venlo  beheert de website www.ohdokwanvenlo.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

–        Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de vereniging.
Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

–        Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door kaderleden;

–        Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

–         Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website als de ouders bij het bestuur bezwaar hebben gemaakt.

–         Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een bijzondere prestatie hebben bereikt. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de naam na bezwaar verwijderd.

–         Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een bestuursfunctie voor vereniging;

–         Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

–         Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.
Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

–          Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website en voor de eigen facebook-pagina

 

Maken van foto en video opnames

–          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door kaderleden.

Door  verzorgers van leden of uitgenodigde pers bij kunnen foto’s worden gemaakt bij evenementen.

–          Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :

  1. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  2. verenigingsactiviteiten;
  3. tijdens trainingen.

–          Binnen de vereniging is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

 

Bewaking privacy gebruik van opnamen

–          Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;

–          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

–        Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

 

Sancties

Bestuursleden, trainers en (kader-) leden hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties.  Betrokkenen en  / of  ouders worden in dat geval geïnformeerd.