Reglement

REGLEMENT OHDOKWAN

Art. 1 Iedereen dient de 5 gouden regels te kennen en te eerbiedigen.

Eerlijkheid
Etiquette

Zelfbeheersing
Collegialiteit
Doorzettingsvermogen

Art. 2 De algemene leiding tijdens de lessen en andere door Oh Do Kwan georganiserrde evenementen
ligt in handen van de trainers.

Art. 3 Iedereen dient de lestijden te kennen en 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Iedereen die aan de lessen deelneemt dient ten aanzien van persoonlijke hygiƫne de volgende zaken
in acht te nemen:
– kort geknipte en schone nagels;
– schone handen, voeten, hals etc;
– schone Dobok

Het is niet toegestaan om de Dobok gedurende reisbewegingen aan te doen zonder dat deze is
afgeschermd door bovenkleding.

Art. 4 Bij het betreden en verlaten van de trainingsruimte (Dojang) dient te worden gegroet.
Na het groeten begint de les. Binnen de lesruimte vervallen alle opvattingen over geloof, politiek, stand of functie en geld slechts erkenning van de hoger gegradueerde.

Art.5 Voordat de officiƫle les begint wordt gezamenlijk gegroet naar de leraar en eventuele assistenten.
Tijdens de trainingen dient iedereen de grootst mogelijke stilte in acht te nemen en de aanwijzingen
van de leraar strikt op te volgen.

Art.6 Voor en na elke oefening met partner dient men te groeten. Tevens dient men kennis en vaardigheden van de partner te respecteren. Het verboden enige blijk van minachting te geven.

Art.7 Het dragen van sieraden tijdens de les is verboden. Nog de trainers, nog de school of bestuur zijn aansprakelijk voor het in ongerede raken van persoonlijke eigendommen. Laat dus horloges e.d. liever thuis.

Art.8 Inschrijfcontracten van minderjarigen dienen ondertekent te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Art.9 Door ondertekening van het inschrijfcontract verklaart de ondertekende dat hij of zij diens minderjarige kind uitsluitend voor eigen risico aan de lessen,wedstrijden en evenementen deelneemt en afstand te doen van elk recht op schadevergoeding door de leraren en/of bestuur.

Art.10 Lidmaatschapskaarten blijven eigendom van de school en zijn niet overdraagbaar.

Art.11 De contributie dient in de maand voorafgaande aan het betreffende kwartaal te worden voldaan.

Art.12 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk worden verricht, mits een opzegtermijn van tenminste 1 maand voorafgaande aan een nieuw kwartaal in acht wordt genomen.

Art.13 Klachten, adreswijzigingen e.d. kunnen slechts schriftelijk worden doorgegeven op het secretariaat of aan de trainers.

Art.14 De school verbied de toepassing van taekwon-do, alsmede grootspraak, het geven van lessen
en demonstraties en deelname aan andere dan door Oh Do Kwan georganiseerde evenementen,
behoudens in die gevallen waarin door de school uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Art.15 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur cq de trainers.

EENIEDER DIENT ZICH STRIKT AAN DIT REGLEMENT TE HOUDEN.